สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Young Clever Rubber and Polymer Camp

        เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการ“ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อ“Young Clever Rubber and Polymer Camp” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ที่เร่งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดค่ายในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ นางสาวมณิสร  สีวังใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุนมูลนิธิจุมภฏ -พันธุ์ทิพย์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการฯกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ ภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยียางและด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ และถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาเข้าค่าย จำนวน 34คน และการจัดโครงการยังให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ ตลอดจนการเว้นระยะสัมผัสห่างจากผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันอย่างเคร่งครัดตลอดการเข้าร่วมโครงการและการจัดค่ายครั้งนี้


      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาเข้าค่ายการยาง ม.อุบลฯ นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยในวันที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พอลิเมอร์ในอนาคต” นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมเครื่องมือทดสอบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ วันที่ 2 นักเรียนจะได้เข้าฐานทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การบดผสม การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำยางและยางแห้ง รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการขึ้นรูปพอลิเมอร์ เป็นต้น และในภาคบ่ายจะได้มีการฝึกกระบวนการคิด วางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ในการทำโปรเจค และในวันที่ 3 นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอผลงาน การตอบคำถามโดยมีอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของประเทศไทยและกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ช่วยสนับสนุนและยกระดับกระบวนการการผลิตและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ในอนาคตต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18714

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 30 ธ.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 474 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย