สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน”

 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในการเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน”ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 524 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.องอาจ  จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวต้อนรับและขอบคุณทีมวิทยากร นางระฑิยา  อังคุระษี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการจัดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนในการทำแฟ้มสะสมงาน ในการจัดเตรียมและรวบรวมผลงานเตรียมความพร้อมไปสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการทำงาน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐ Thailand 4.0 ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร นำทีมโดย  ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่ทางโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้าง e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การจัดทำ e-Portfolio ด้วยการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายในการจัดเก็บและสะดวกต่อการใช้งาน สามารถแชร์ลิงค์ หรือ แนบไฟล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันประเภทสแกนเนอร์ เช่น Adobe Scan, Cam Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น จาก Google Play Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ Apple App Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส) ไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้าง e-Portfolio ได้โดยการถ่ายภาพเอกสารหรือผลงานผ่านตัวแอปพลิเคชันดังกล่าว หรือ สามารถนำภาพถ่ายเอกสารหรือผลงานที่มีอยู่แล้วในสมาร์ทโฟนมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ e-Portfolio ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่นาที โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสะสมผลงานไว้ใน e-Portfolioได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนในระบบ TCAS โดยเฉพาะในรอบที่ 1นอกจากนี้ e-Portfolio ยังสามารถออกแบบให้สวยงาม และน่าสนใจได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการออกแบบ ทั้งในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เช่น Canva, PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์และติดตั้งมาใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เลยเช่นกัน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18685

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 594 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย