คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่ คณะผู้บริหารฝ่าย สควค. และครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 100 คน จากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์) และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานดร.พรชัย  อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยี (สสวท.) กล่าวต้อนรับพบปะเครื่อข่ายฯ และ ดร.สุนันทา  พุฒพันธ์รองประธานเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 2 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้เข้มข้น เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการเสวนาวิถีแห่ง สควค. กับการพัฒนาตนเองสู่ครูผู้นำทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและยกระดับผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เวทีระดับชาติ นานาชาติ และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ตามแนว สสวท.” กิจกรรม Shopping poster ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิชาการครู สควค. 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพบประผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งบรรยากาศตลอดการประชุมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง


          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในด้านสถานที่ ๆ จัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสวท. ซึ่งเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่เกิดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ และเป็นการสร้างเครือข่ายครูที่จบจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนภายในเขตภาคอีสานของเรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรในการสร้างครูพันธุ์ใหม่ เพื่อได้ครูคุณภาพสูงกลับไปที่โรงเรียน สำหรับหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา บูรณาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จะทำหน้าที่ดูแลเรื่อง Content ความรู้เชิงลึก ส่วนคณะศิลปศาสตร์จะทำหน้าที่ดูแลในเรื่องความเป็นครู เมื่อเรามารวมกันแล้วเราจะสามารถผลิตครูออกสู่ท้องตลาดได้ และอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรพัฒนาครู คุณครูจะเข้ามาเรียนกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อจบการศึกษาจะได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นทางวิทยาศาสตร์การศึกษา เพราะฉะนั้นก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาโรงเรียนสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายต่อไป


          ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมกันผลิตโครงการ สควค. มาตั้งแต่เริ่มต้น แล้วก็เกิดโครงการที่เรียกว่ามาผลิตนักเรียนทุนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกให้หลายรุ่น เราถือว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นอย่างมาก ก็ถือว่าเป็นฐานในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครู สควค. ของเรา และในแต่ละพื้นที่เราก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เขาเรียกว่า ใช้ครู สควค. ไปอบรมครู ไปขยายผล ไปเป็นครูผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องอาศัยอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง แล้วก็ถือว่าทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับเราในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในเขตภูมิภาคนี้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=18578

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 749 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย