รายชื่อผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการรับรอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2566
ลำดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เจ้าของผลงาน
1 กาวจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเสื่อและผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
นายสมใจ คำมุงคุณ
2 บล็อกคอนกรีตลดแรงกระแทก ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
นายชัยวัฒน์ บำเพ็ญ
นายชลากรณ์ ครองยุทธ
นายศตวรรษ ดอกจันทร์"
3 อุปกรณ์อ่านและส่งข้อมูลค่ารังสีและตำแหน่งของเครื่องวัดรังสีส่วนบุคคล ผศ.ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
ผศ.ดร.อารยา ฟลอเรนซ์"
4 การตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสง รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
นางสาวพุทธรักษา นาคเสน
5 อุปกรณ์ตรวจวัดทางการคายแสงที่ประดิษฐ์จากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณของแคดเมียมไอออนโดยใช้การใช้แกรฟีนควอนตัมดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนเป็นเซนเซอร์การคายแสงในตัวอย่างน้ำและสมุนไพร รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
นางสาวพุทธรักษา นาคเสน
6 โมเดลอย่างง่ายจากหนังยางเพื่อสืบเสาะกฎของสเนลล์ (A simple model from rubber to investigate Snell’s law) นายอิสสระ พิมวัน
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม
7 ชุดยิงโพรเจกไทล์โดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction Projectile Launcher) นายถาวร เรืองบุญ
ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม
8 แผ่นระแนงไม้เทียมปูพื้นจากยางพาราคอมโพสิต ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
นางสาวปราณี นุ้ยหนู
นางสาวสุกัญญา คำมรรค
นางสาวนันทิชา ศรีระวัง"
9 กรรมวิธีการเตรียมซิลิกาอสัณฐานที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบข้าว ผศ.ดร. จุฑามาส จิตต์เจริญ
ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
10 กรรมวิธีการดัดแปรพื้นผิวซิลิกาอสัณฐานด้วยสารหน่วงการลามไฟแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต ผศ.ดร. จุฑามาส จิตต์เจริญ
ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
11 สูตรและกรรมวิธีการเตรียมยางพาราคอมโพสิตที่เติมสารหน่วงไฟลูกผสมระหว่างซิลิกาและแอมโมเนียมพอลิฟอสเฟต ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
ผศ.ดร. จุฑามาส จิตต์เจริญ
12 ฉนวนกันความร้อนจากโฟมคอมโพสิตระหว่างยางพาราและยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนที่เติมเส้นใยธรรมชาติ นางสาวปราณี นุ้ยหนู
ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
ดร. ปรียานุช จันคง
นางสาวปุญญารัสม์ จันทชุม
13 ชุดอุปกรณ์กระดาษอย่างง่ายสำหรับการตรวจวัดระดับกลูโคสและคอเลสเตอรอลรวมในเลือดครบส่วนแบบพร้อมกัน รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ
14 วิธีการตรวจวัดทางการคายแสงของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ด้วยอนุภาคกราฟีน ควอนตัม ดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่ รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
นางสาวณัฐพร มาลาหอม
15 แมกนีเซียมอลูมิเนียมเลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์สำหรับดูดซับฟอสเฟตจากน้ำทิ้ง นางสาวสุภาพ ตาเมือง
16 อุปกรณ์และกระบวนการตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางสี ผศ.ดร. เกษริน สีบุญเรือง
รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส

ประจำปีงบประมาณ 2565
ลำดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เจ้าของผลงาน
1 การตรวจวัดปริมาณไกลโฟเซตทางสีแบบใหม่บนอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษแบบสามมิติ รศ. ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย
2 เครื่องตรวจกระดาษคำตอบแบบอัตโนมัติ ผศ.ดร.สมคิด เพ็ญชารี
นางสาวพุทธรักษา นาคเสน
3 วิธีการสกัดระดับจุลภาคด้วยวัฏภาคของแข็งแบบกระจายโดยอนุภาคของแข็งที่ปรับแต่งพื้นผิว Fe3O4@SiO2@Mg-Al mixed metal hydroxide วิธีการสกัดระดับจุลภาคด้วยวัฏภาคของแข็งแบบกระจายโดยอนุภาคของแข็งที่ปรับแต่งพื้นผิว Fe3O4@SiO2@Mg-Al mixed metal hydroxide เพื่อหาปริมาณสารกำจัดเชื้อรากลุ่มไตรเอโซล อ. เกษริน สีบุญเรือง
4 ถ้วยรองรับน้ำยางที่สามารถจับตัวน้ำยางได้เอง ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
นายพลศักดา ยุภาส
นายรัฐพงษ์ สีลากุล
5 เต้านมเทียมจากโฟมยางพาราแบบอัจฉริยะ สำหรับสื่อการสอนทางการแพทย์ นางสาวปราณี นุ้ยหนู
นายกรวิช แก้วดี
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
6 วิธีการตรวจทางสีของกลูโคสและคอเลสเตอรอลรวมแบบพร้อมกันในตัวอย่างเลือดครบส่วน รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
นางสาวบุษกร วงศ์สิงห์
นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ
7 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณของกลูโคสและ คอเลสเตอรอลรวมแบบพร้อมกันในเลือดครบส่วน รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
นางสาวบุษกร วงศ์สิงห์
นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ
8 กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยยูเรีย ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์
นางสาวปราณี นุ้ยหนู
9 การพัฒนาชุดทดลองการเลี้ยวเบนของแสงแบบ 5 อิน 1 นายสายชล พิมพ์มงคล
10 เซ็นเซอร์ตรวจวัดทางสีของ H2O2 จาก Fe2+/Fe3+ เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์นาโนชีท นางสาวสุภาพ ตาเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
นางสาวกฤตยานันท์ พลเขตต์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี
11 เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดปริมาณพาราควอท รศ.ดร.อัญชลี สำเภา
ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
นางสาวกาญจนา คุณพาที
ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
ดร.สุดเขต ไชโย
12 การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในสายงานการประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น ผศ. นิภาพร คำหลอม
ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2
ลำดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เจ้าของผลงาน
1 ชุดทดสอบไซยาไนด์ภาคสนามแบบใหม่ในการตรวจวัดทางสีของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ด้วยอนุภาคเงินนาโนคอมโพสิต รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวณัฐพร มาลาหอม
2 ระบบตรวจสอบและติดตามการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
3 อุปกรณ์และโปรแกรมตรวจวัดค่ามุมสัมผัสของของเหลว ดร. อมร เทศสกุลวงศ์
4 แผนภาพการเคลื่อนที่บนกระดานแม่เหล็ก นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ
ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม
5 ชุดการทดลองท่อเอนกประสงค์ นายศักดิ์ชัย ราชนิยม
ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม
6 เกมบัตร “Motion Blitz” นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ
ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม
ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ลำดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เจ้าของผลงาน
1 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณของคอเลสเตอรอลรวมในเลือดครบส่วน รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล
นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ
2 ชุดตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสง รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวพุทธรักษา นาคเสน
3 วิธีการตรวจทางสีของคอเลสเตอรอลรวมในตัวอย่างพลาสมา รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล
นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ
4 ชุดการทดลองย่อส่วนในระบบหลอดฉีดยาและขวดแก้วขนาดเล็กสำหรับการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์ รศ. ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร
รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
5 ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงระดับอนุภาค เรื่อง ทฤษฎีการชนและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รศ. ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร
ผศ. ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
6 เครื่องผสมกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
นายกรวิช แก้วดี
ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เจ้าของผลงาน
1 กรรมวิธีการผลิตฟองน้ำยางพาราอัด ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
นายอาณุวรรณ กาลจักร
2 กรรมวิธีผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
ผศ. เสวลักษณ์ บุญยอด
ผศ. สราวุธ ประเสริฐศรี
ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์
3 เครื่องจ่ายน้ำมันอัตโนมัติชำระเงินแบบระบบออนไลน์ นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
นายกรวิช แก้วดี