ชุดตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสง


Resource


News


ติดต่อสอบถาม!


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่