ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ)

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

มูลนิธิอมตะ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น มูลนิธิอมตะจึงได้ริเริ่มโครงการทุนอัจฉริยะขึ้น โดยจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน โดยเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในทักษะด้านวิทย์-คณิต และ/หรือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิชาอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ทุนที่รับสมัคร

ทุนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ โดยไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในปีการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.50

3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล ชนะการประกวด/แข่งขัน หรือได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาว่ามีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่ทางมูลนิธิกำหนดอย่างเป็นที่ประจักษ์

4. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รักการเรียน และต้องการจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี หรือจนจบระดับชั้นตามศักยภาพที่จะพัฒนาได้

5. เป็นผู้ที่ครอบครัวมีรายได้รวมต่อเดือน (รายได้ที่ทั้งครอบครัวหามาได้ในหนึ่งเดือน หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว) ไม่เกิน 9,000 บาท

6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใฝ่หาความรู้ ดำรงอยู่ในกรอบของศีล และคุณธรรม

7. เป็นผู้ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียนทุนจากสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานใด ยกเว้น ทุน กยศ.

 

การสมัคร

ส่งใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ในวัน เวลา ราชการ

 

สิทธิ และข้อผูกพันในการรับทุน

1. ค่าเล่าเรียน และค่าบำรุงการศึกษา (ตามสถาบันกำหนด)

2. ค่าเครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกายตามระเบียบที่ทางสถาบันการศึกษากำหนด รวมถึงค่ากิจกรรมที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการศึกษา (โดยนักเรียนต้องแจ้งเพิ่มเติมมายังมูลนิธิอย่างเป็นทางการ)

3. ค่าเดินทาง (ตามระยะทาง) และที่พัก (ตามใบเสร็จ)

4. หากประสงค์จะได้รับทุนต่อเนื่อง ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษา และรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 ในทุกภาคการศึกษา

 

การส่งมอบทุนการศึกษา

1. นักเรียนทุนต้องเปิดบัญชีธนาคารที่สามารถเดินทางได้สะดวก โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อของนักเรียนทุนเท่านั้น จะไม่ใช้ชื่อร่วมกับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด และส่งหน้าสมุดบัญชีมาให้ทางมูลนิธิรับทราบ

2. เมื่อนักเรียนทุนได้รับเงินค่าบำรุงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือเงินสนับสนุนอื่นใดจากทางมูลนิธิแล้ว นักเรียนทุนจะต้องแจ้งกลับมายังมูลนิธิอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงการตอบรับ และขอบคุณ

3. นักเรียนทุนควรเก็บใบเสร็จต่างๆ ไว้ เพราะอาจมีการสำรวจจากมูลนิธิ

 

ทั้งนี้ มูลนิธิอมตะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และเงื่อนไขในการทำสัญญาทุน หรือเงื่อนไขในรายละเอียดในการรับทุนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2563 ปิดรับสมัครแล้ว