ทุนการศึกษามูลนิธิบางกอกโพสต์

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ยากจน รายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน 168,000 บาท/ปี  (14,000 บาทต่อเดือน) และมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่อยากเรียน แต่ไม่มีทุนทรัพย์

5. กำพร้าบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดาและมารดา หรือทำงานหารายได้ส่งตัวเองเรียน

6. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ขอรับทุนเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้ ผู้รับทุนต้องยกเลิกการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา                              

7. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

 

ข้อผูกพันในการขอรับทุน

ต้องทำจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม 

จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อเดือน

ทั้งนี้ การช่วยงานหรือทำกิจกรรมช่วยในระดับคณะ วิทยาลัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน และในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว