ทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ประเภททุน ทุนรายปี

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

       โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์) รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว