ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่  1 และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่  2.20 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ยากจนโดยมีรายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี

5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนการศึกษาอื่นใด (ยกเว้นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

6. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว                               

 

ข้อผูกพันในการขอรับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศฉบับนี้ มีข้อผูกพันในการรับทุน โดยต้องทำจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน และในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุนรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว