บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.80

2. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

3. มีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งมั่นในการศึกษา

4. ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา

5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยเรียงความ เขียนถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการศึกษาต่อ จำนวน 1-2 หน้า A4 แนบภาพประกอบความเป็นอยู่โดยละเอียด และต้องมีข้อความรับรองจาก "่ส่วนของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลทุนการศึกษา" (ในใบสมัครหน้า 2) ให้ครบถ้วน

2. เอกสารรับรองทางการศึกษา/ผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. รูปถ่าย (ที่เป็นปัจจุบันอย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว