มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติ

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ยากจน โดยมีรายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน 240,000 บาท ต่อปี

5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 (ยกเว้น กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

 รายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว