ทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภททุน ทุนรายปี

 

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 1 

2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และดำรงชีพ

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. ไม่เคยต้องโทษในคดีใด ๆ

5. ไม่อยู่ระหว่างได้รับทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจากแหล่งทุนอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน 

2. ภาพถ่ายบ้านที่เห็นบ้านทั้งหลังชัดเจน หลายมุม 

3. ภาพถ่ายครอบครัว (ถ้ามี)

4. เอกสารอื่นๆ เช่น เกียรติบัตร หรือผลงานที่เคยได้รับรางวัลรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว