ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภททุน ทุนรายปี

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ด้อยโอกาส

5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาท
    (ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) ) 

6. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 2/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 3/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 2/2564 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 2/2563 ปิดรับสมัครแล้ว