ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง

ประเภททุน ทุนต่อเนื่อง

 

การยางแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง
โดยประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 2 ทุน
โดยสนับสุนนค่าใช้จ่าย ดังนี้

  • ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ปีการศึกษาละไม่เกิน 40,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท จนกระทั่งจบการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

 

คุณสมบัติทั่วไปของบุตรผู้ขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564

2. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรชาวสวนยาง ยกเว้นบุตรบุญธรรม

3. ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ยื่นขอทุนการศึกษา

4. ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา

5. ไม่อยู่ระหว่างการสมัครขอทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น 

6. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือฟ้า (ผู้ที่กำลังศึกษา) และชุดสุภาพ (ผู้ที่จบการศึกษา) ขนาด 1.5 x 2.0 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง (ใช้เฉพาะด้านหน้า) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือแสดงการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษา 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้านเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ของบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง

8. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของบุตรเกษตรกรชาวสวนยางรายการที่เปิดรับสมัคร

  • 1/2565 ปิดรับสมัครแล้ว
  • 1/2564 ปิดรับสมัครแล้ว