ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนยากจนและทุนอาหารกลางวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2564)
27/01/2565
Sansanee
169
รายละเอียดข่าว :

 

1. ทุนยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุนๆละ 10,000 บาท 

2. ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุนละ  4,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน 

 

อ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อ

 

เงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษา

 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนยากจนตามประกาศฉบับนี้ มีข้อผูกพันในการรับทุน โดยต้องทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาสามารถ   ดาวโหลดแบบบันทึกจิตอาสาช่วยงานได้ที่  (แบบฟอร์มบันทึกชั่วโมงจิตอาสา)                                                     

2. นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาทุกคน ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อฝ่ายทุนการศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาต่อไป