รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2566
05/01/2566
Sansanee
131
รับสมัคร
05/01/2566
ถึง
22/01/2566
รายละเอียดข่าว :

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีการดังต่อไปนี้
    1.1 วิธีรับตรงรอบ Portfolio หรือ
    1.2 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00 
3. ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน การทดสอบ หรือการสอบสัมภาษณ์ ตามที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 - 22 มกราคม 2566
อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร: https://reg1.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
 


ข้อมูลการติดต่อผู้รับผิดชอบหลักการสมัครทุน
1. นางสาวรมิตา ผูกรักษ์ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา
โทร 045-353033 อีเมล ramita.p@ubu.ac.th
2. นางสิริกร เดชโยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
โทร 045-353033 อีเมล sirikon.s@ubu.ac.th
Facebook : สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี