ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1. นางสาวเพ็ญพิชชา หมื่นพรม 2. นางสาวพิชญะดา ช่างถม 3. นางสาวสุภาศิณี อ่อนตา 4. นางสาววชิรปาณี แซ่เฮ้ง   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/06/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา  1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักก...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักก...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การจัดสรรห้องพักสำหรับนักศึกษาทุนและนักศึกษาที่ทำกิจกรรม

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดและมีการกระจายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดสรรห้องพักให้สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย และประสบปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัย ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/06/2564

การยางแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อขอรับทุน 1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่ กยท. ทุกแห่ง ทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th หรือ www.rubber.co.th 2. กรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย และยื่นที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/06/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา