ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสัมภาษณ์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.    สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  URL : ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/01/2564

การขอรับทุนต่อเนื่อง โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2564

แจ้ง นายพลหาญ  แก้วกุล นักศึกษาทุน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 (ตามเอกสารแนบท้ายข่าว) กรอกข้อมูลส่งที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/01/2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ขอให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์โทร 092-659-7815 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/01/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดในประกาศ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 19/01/2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

มูลค่าทุนการศึกษา1. นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย : 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)2. นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/01/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่ม 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน1. ต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี2. บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของนักศึกษา มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 06/01/2564

แจ้งผลการคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563)

ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2563 ไม่เกินเวลา 12.00 น. ดังนี้ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน 1. ใบสมัครทุนการศึกษาฉบับจริงพร้อมแนบเอกสารตามรายการที่แจ้งในใบสมัครทุน จำนวน 1 ฉบับ (ผู้ที่ส่งแล้วไม่ต้องส่งอีก) 2. ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา (รับได้ที่งานพัฒนานักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/12/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจน และทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 (ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563)

กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง Sc 113 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามไฟล์เอกสารแนบ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/12/2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ทุน ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 22/12/2563

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดให้ทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ประกอบด้วย 1. ค่าลงทะเบียนเรียน 2. ค่าหอพัก 3. ค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน)    ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/12/2563

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา