หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

เกี่ยวกับหลักสูตร

        การยางแห่งประเทศไทยได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้กรดฟอร์มิก (Formic Acid) ซึ่งเป็นกรดที่ย่อยสลายได้ จับตัวน้ำยางได้ดี

Study Hours

  • Monday - Friday8.00 – 18.00
  • Saturday8.00 – 16.00
  • Sunday8.00 – 13.00

เกี่ยวกับหลักสูตร

ผู้ประดิษฐ์มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีวีอาร์ และเทคโนโลยีเออาร์รวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้กับเกมแนวยิงปืน โดยผู้ประดิษฐ์ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่นำเอาไปติดตั้งกับปืนจำลอง

จุดเด่นของหลักสูตร

What We Do

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ผู้ประดิษฐ์มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีวีอาร์ และเทคโนโลยีเออาร์รวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้กับเกมแนวยิงปืน โดยผู้ประดิษฐ์ทำการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่นำเอาไปติดตั้งกับปืนจำลอง ซึ่งตัวอุปกรณ์จะมีเซนเซอร์แกนสามมิติติดตั้งเอาไว้และส่งผ่านข้อมูลตำแหน่งสามมิติด้วยไวไฟ (Wifi) หรือเรียกอีกอย่างว่าไอโอที (Internet of Things: IOT)
ไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อประมวลผลตำแหน่งวิถีกระสุนที่ยิงออกไปเปรียบเทียบกับตำแหน่งของเป้าหมายว่ายิงเข้าเป้าแล้วหรือยัง โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความบันเทิงในการเล่นเกมให้มีความสมจริงมากขึ้น นอกจากนี้สามารถนำไปฝึกใช้สำหรับองค์กรความปลอดภัย และความมั่งคงได้

Learn More

ข่าวสารหลักสูตร

Testing Model

Testing ModelTesting Model

งานวิจัยประชุมออนไลน์

งานวิจัยประชุมออนไลน์ งานวิจัยประชุมออนไลน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์

ประธานหลักสูตร

polymer1

นางสาวปราณี นุ้ยหนู

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

polymer rubber