Research Interest


คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ ไขมันในเลือด Optical การตรวจวัดทางสี การตรวจวัดการเรืองแสง biosensor Tuberculosis Mycobacterium sensitive highly magnetic impedance มหาวิทยาลัยสีเขียว ยางธรรมชาติ การตรวจวัด quality PM2.5 อาหาร nanocrystals Electronic Core/Shell Magnetic Tight-binding theory ash ไคโตซาน วัสดุ Fly properties (N-CDs) ไนโตรเจน ฟอร์มาลิน อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท ก๊าซเรือนกระจก แผ่นกรองอากาศ กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย การเรียน การเคลือบ ถ่านกัมมันต์ Zeolite การขนส่งอย่างยั่งยืน ระบบวิเคราะห์ สารต้านวัณโรค water system Water assessments Spectrofluorometric and Green Dye monitoring Process Local นวัตกรรม carbon มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การทำให้เกิดประโยชน์สุงสุด การรวบรวมและเก็บขนขยะ การจัดการขยะ แก่นตะวัน แหล่งกำเนิดขยะ Biomass นักศึกษาใหม่ Adsorbent material ระดับปริญญาตรี quantum ทำนายการเข้าศึกษาต่อ hybrid การผลิต compounds Health Activated White นอุปกรร์มือถือ Brick Safety Hierarchy imprinted polymer molecularly Support Analytic Model (MIP) White-LEDs สุขภาพ adsorption Electrochemical ข้าว Learning Active acid เครื่องสำอาง ก๊าซหุงต้ม ชีวภาพ เซนเซอร์ มะเร็ง สารเร่งเนื้อแดง Performance Assessment สังเคราะห์ พัฒนาระบบผู้แนะนำ luminescence yield glass Decision ลดก๊าซเรือนกระจ หอพักเอกชน มาตรฐานหอพัก ทัศนคติ ความรู้ green malachite ผลิตภัณฑ์อาหาร Lead สารปรับปรุงคุณภาพดิน Copper การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การคัดสรรเสมือนจริง Rice ผลผลิตทางการเกษตร แมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอ เชื้อแบคทีเรีย husk Brilliant Gyrase DNA สารยับยั้งเอนไซม์ Adsorption Adsorbents การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลิน เฟซบุ๊ก มวลชีวภาพ การคายแสง วิธีทำเหมืองข้อความ อนุภาคแม่เหล็กนาโน นักท่องเที่ยว การพยากรณ์ราคา การออกแบบการทดลอง แคโรทีนอยด์ การวิเคราะห์ความรู้สึก Geopolymer เมืองท่องเที่ยวชายแดน Functional อุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสง อุปกรณ์ภาคสนาม สารหอม2AP ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตเกษตรมูลค่าสูง ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย จุลสาหร่าย Rubber ใบชุมเห็ดเล ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ screen graphite printed electrode (GP-SPE) creatinine detection Bio-filler ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งแอลฟา/เบต้ากลูโคซิเดส ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง พอลิแซคคาไรด์ Tomography ความเข้า้ใจมโนมติ การทดลองแบบย่อส่วน การเปลี่ยนแปลงมโนมติ ความหลากหลาย แมลงผสมเกสร การออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ ยาต้านวัณโรค Workers Making รอยประทับโมเลกุล อนุภาคนาโน การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี ทุเรียน Image MRI scan Calcium Carbonate Mussel CT Pests Data Processing Classification Machine Insect Shells Phenolic ปุ๋ย โลหะ สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง D--A (Dye-Sensitized เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง พลังงงาน Course (AuNPs) nanoparticles Automatic Code Language Programming Solar Y–aminobutyric Chitosan rubber Microalgae Photobioreactor film Composite Natural ถานก่อกำมันต Biological Respiratory processes Nutraceutical product (CNTs)gold nanotube สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร สมการ ยา ชุดทดลอง ชุดทอลอง สะตอ pathogen เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด polyurethane ระบบตรวจวัดทางสี แบคเทอริโอเฟจเชื้อก่อโรคในปลา BacteriophageEdwardsiella tardafish อุปกรณ์ แสง อนุมูลอิสระ ยีสต์ detectionpaper-based microfluidics acidcarbon devicedopamineascorbic ฟิลม์ ผู้สูงอายุ เซลล์แสงอาทิตย์ ยาง น้ำเสีย โครงสร้าง เชื้อเพลิง polymethacrylic ธาลัสซีเมีย nanocomposites (4-NQO) electrochemical sensing metal Heavy N-oxide 4-nitroquinoline 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine biomarkers (8-OHdG) 3-nitrotyrosine (3-NT) วัสดุศาสตร์ ระบบฐานข้อมูล cells solar กลไกการแพร่กระจาย วัสดุกักเก็บไฮโดรเจน ทฤษฎีเด็นซิตี้ฟังชันนัล วัสดุคาร์บอน การซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ระบบจัดจำหน่าย ช่างหัตถกรรมชุมชน แฟลตฟอร์มดิจิทัล การซื้อขายสินค้าเกษตร เศรษฐกิจดิจิทัล device profile/paper การจัดการ drug อาชีวอนามัย ความปลอดภัย Management วัฒนธรรมความปลอดภัย Herbal release charcoal Herbs Food poisoning Delayed Occupational Culture mimic/ enzyme immunogenic label/ lipid nanomaterials/ (N-CDs/NiMnFe-LDHs) doped Nitrogen dots/NiMnFe-layered double hydroxide ยางพารา เรืองแสง absorption exciton coefficient asymmetric การวัดสมรรถภาพผู้สูงอายุ wel light OLED รอยต่อแบบผสม ตัวตรวจวัดแสงยูวี ไดโอดเปล่งแสง แสงขาว ไฮบริด การวัดความสามารถของกล้ามเนื้อ อุปกรณ์วัดพลังกล้ามเนื้ออย่างง่าย health Workplace promotion KabBua weave Silk ความบริสุทธิ์สูง อินนูลิน ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ใบสมุนไพรไทยเกรเลเวลโคออคเคอร์เรนซ์แมทริกการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทริกการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค การเพิ่มประสิทธิภาพ การตลาด หมอนขิดยางพารา ชนิดเอ็น สารกึ่งตัวนำชนิดพี ถ่านขาว ระบบเดลิเวอรี่ผักปลอดภัย สมุนไพร สารออกฤทธิ์ InhA Anti-tuberculosis ขนส่งปลอดภัย ผักปลอดภัย ธุรกิจสีเขียว สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียว ตลาดสด การจัดการของเสีย Inhibitor ภาษาอังกฤษ กากงาดำ โฟมยาง ดินตะกอน การบำบัดโลหะหนัก ฟิล์มไฮโดรเจล apo-alpha-lactalbumin OXide proteinsprotin denatured free energy Polyethylene Weavers