Research Interest


Tuberculosis คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน อุปกรณ์กระดาษ Optical การตรวจวัดทางสี ไขมันในเลือด การตรวจวัดการเรืองแสง biosensor Mycobacterium sensitive magnetic highly impedance การตรวจวัด PM2.5 quality มหาวิทยาลัยสีเขียว ยางธรรมชาติ อาหาร nanocrystals Core/Shell Magnetic theory Tight-binding Electronic ไคโตซาน quantum ash Fly วัสดุ and ไนโตรเจน อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท (N-CDs) ฟอร์มาลิน ถ่านกัมมันต์ Zeolite properties การเรียน การเคลือบ แผ่นกรองอากาศ device กรองอนุภาค ก๊าซเรือนกระจก ป้องกันแบคทีเรีย carbon สารต้านวัณโรค Dye Green ระบบวิเคราะห์ แหล่งกำเนิดขยะ Spectrofluorometric Biological water monitoring การขนส่งอย่างยั่งยืน Local assessments Water ทำนายการเข้าศึกษาต่อ system ระดับปริญญาตรี polymer มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี material Process analytical นวัตกรรม detection Adsorbent imprinted แก่นตะวัน การรวบรวมและเก็บขนขยะ การจัดการขยะ การทำให้เกิดประโยชน์สุงสุด Biomass เซนเซอร์ นักศึกษาใหม่ based electrochemical paper compounds Activated assay Anti-tuberculosis Health doped ชีวภาพ White สังเคราะห์ วัสดุศาสตร์ มะเร็ง ข้าว Electrochemical การผลิต สารเร่งเนื้อแดง Brick adsorption Learning Performance Assessment Analytic Hierarchy Model Support Decision Active เครื่องสำอาง molecularly (MIP) acid hybrid สุขภาพ Screening White-LEDs ก๊าซหุงต้ม luminescence yield glass Safety Microfluidic husk Brilliant Adsorption สารยับยั้งเอนไซม์ Geopolymer green Lead Copper malachite DNA Gyrase หอพักเอกชน สารปรับปรุงคุณภาพดิน ลดก๊าซเรือนกระจ มาตรฐานหอพัก ทัศนคติ การคัดสรรเสมือนจริง การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ความรู้ Adsorbents Functional เฟซบุ๊ก วิธีทำเหมืองข้อความ เมืองท่องเที่ยวชายแดน นักท่องเที่ยว การวิเคราะห์ความรู้สึก แบคทีเรีย วัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียม ระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน อุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสง อุปกรณ์ภาคสนาม การคายแสง ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย อนุภาคแม่เหล็กนาโน แมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลิน ผลิตภัณฑ์อาหาร เชื้อแบคทีเรีย สารหอม2AP Rice ผลผลิตทางการเกษตร จุลสาหร่าย พัฒนาระบบผู้แนะนำ นอุปกรร์มือถือ การพยากรณ์ราคา การออกแบบการทดลอง แคโรทีนอยด์ มวลชีวภาพ ผลผลิตเกษตรมูลค่าสูง ข้าวขาวดอกมะลิ 105 agents ความหลากหลาย แมลงผสมเกสร ทุเรียน Processing Image การเปลี่ยนแปลงมโนมติ Microalgae ยาต้านวัณโรค Chitosan การออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ Phenolic การทดลองแบบย่อส่วน ความเข้า้ใจมโนมติ Data scan CT MRI Calcium Mussel Carbonate wel การวัดสมรรถภาพผู้สูงอายุ Machine Classification Insect Pests Tomography การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี อนุภาคนาโน อินนูลิน หมอนขิดยางพารา ความบริสุทธิ์สูง Workplace promotion health การตลาด Nutraceutical อุปกรณ์วัดพลังกล้ามเนื้ออย่างง่าย การวัดความสามารถของกล้ามเนื้อ ใบสมุนไพรไทยเกรเลเวลโคออคเคอร์เรนซ์แมทริกการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทริกการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ KabBua Silk Workers Shells รอยประทับโมเลกุล rubber Composite film Making Natural Weavers weave ถานก่อกำมันต Respiratory processes product พอลิแซคคาไรด์ โลหะ เซลล์แสงอาทิตย์ น้ำเสีย พลังงงาน เชื้อเพลิง โครงสร้าง ยาง แสง ปุ๋ย สมการ ยา ชุดทอลอง อุปกรณ์ ชุดทดลอง ผู้สูงอายุ Course detectionpaper-based nanoparticles microfluidics devicedopamineascorbic nanotube acidcarbon (AuNPs) Automatic ฟิลม์ Language Programming Code อนุมูลอิสระ ยีสต์ สิ่งแวดล้อม สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ยับยั้งแอลฟา/เบต้ากลูโคซิเดส ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง creatinine graphite เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ (Dye-Sensitized ใบชุมเห็ดเล Rubber (CNTs)gold ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ Solar Y–aminobutyric screen printed แบคเทอริโอเฟจเชื้อก่อโรคในปลา BacteriophageEdwardsiella ระบบตรวจวัดทางสี tardafish pathogen ทรัพยากร สะตอ เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด polyurethane (GP-SPE) electrode D--A Photobioreactor asymmetric polymethacrylic Bio-filler 4-nitroquinoline Food charcoal Herbs poisoning Delayed Herbal release ผลิตภัณฑ์เห็ด เห็ดนมเสือ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การพัฒนาสารปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัย การแก้ปัญหาในท้องถิ่น การแปรรูปเห็ด การเพาะเห็ด drug การจัดการ (N-CDs/NiMnFe-LDHs) hydroxide double nanomaterials/ enzyme immunogenic mimic/ dots/NiMnFe-layered Nitrogen ความปลอดภัย อาชีวอนามัย วัฒนธรรมความปลอดภัย Management Culture Occupational การผลิตหัวเชือจุลินทรีย์ การควบคุมการผลิต sensor Smart Mycotoxins Molecularly Mn-ZnS paper-based dot Products Natural Anti-Tuberculosis multidrug-resistant Vitual Drug-resistant Virtual tuberculosis (e-PAD Colorimetric (TC)Glucose Cholesterol Total (Glu). จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา การควบคุมโรคพืช เกษตรอินทรีย์ Fluorometric (S-GQDs) (TGs) Triglyceride (µPAD) Sulfur dots graphene label/ lipid proteinsprotin denatured ภาษาอังกฤษ free energy OXide Polyethylene Inhibitor InhA ขนส่งปลอดภัย ผักปลอดภัย ระบบเดลิเวอรี่ผักปลอดภัย ถ่านขาว สารออกฤทธิ์ สมุนไพร apo-alpha-lactalbumin โฟมยาง ไฮบริด แสงขาว ไดโอดเปล่งแสง OLED light absorption exciton รอยต่อแบบผสม ตัวตรวจวัดแสงยูวี ดินตะกอน กากงาดำ การบำบัดโลหะหนัก ฟิล์มไฮโดรเจล ชนิดเอ็น สารกึ่งตัวนำชนิดพี การจัดการของเสีย ตลาดสด Heavy sensing nanocomposites metal ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดจำหน่าย ช่างหัตถกรรมชุมชน (4-NQO) N-oxide biomarkers profile/paper 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) (3-NT) 3-nitrotyrosine แฟลตฟอร์มดิจิทัล การซื้อขายสินค้าเกษตร เรืองแสง ยางพารา ทฤษฎีเด็นซิตี้ฟังชันนัล สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ธาลัสซีเมีย เทคโนโลยีสีเขียว ธุรกิจสีเขียว วัสดุคาร์บอน วัสดุกักเก็บไฮโดรเจน ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจดิจิทัล การซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ solar กลไกการแพร่กระจาย cells coefficient