บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ประจำปี 2559-2570


ถึง

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มระดับชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 ระบบจัดการการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโพรโทคอลเรเดียส Internet Management System Using RADIUS Protocal

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตด้วยโพรโทคอลเรเดียสสำหรับโรงเรียน ระบบถูกพัฒนาด้วย ภาษาพีเอชพี ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และโพรโทคอลเรเดียส ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต จัดเก็บบัญชีผู้ใช้งาน ตรวจสถานะ บันทึกประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบไฟล์ข้อมูล และครูผู้สอนสามารถควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนได้ การประเมินระบบถูกแบ่งออกเป็น 2ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ประเมินโดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ประเมิน พบว่าระบบส่ามารถทำงานได้ตามที่กำหนด 2) การประเมินคุณภาพของระบบด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ด้านการทำงานตามหน้าที่ของฟังก์ชันในระบบ และด้านประสิทธิภาพความเร็ว โดยใช้แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ด้านความยากง่ายในการใช้งาน โดยใช้แบบสอบถามจากครูผู้สอนและนักเรียน จำนวน 115 คน พบว่าผลการประเมินคุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 จึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานอื่นได้

ชัชวิน นามมั่น TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-07-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
  DOI
2 การพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อเรียนรู้การประกอบคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนโดยใช้อุปกรณ์โอคูลัส Development of Virtual Laboratory for Learning Computer Assembly Using Virtual RealityTechnology via Oculus Devices

The objective of this research was to design and to develop a 3D virtual laboratory for practicing computer assembly computer virtual laboratory via oculus devices to which virtual reality technology was applied. It was designed and developed as an interactive media supplemented to computer course in form of 3D animation model displayed in 360–degree perspective with the sound effect so that learners are able to get an experience like being in a real environment. Inside the virtual laboratory, the learners are able not only to learn about computer ages but also to practice computer assembly through missions and exercises covering computer hardware and peripherals. The development tools consisted of Blender and Unity 3D. The virtual laboratory is run on Windows displayed via oculus rift and interacting with models using oculus touch. It is built suitable for high school students which helps engage learners’ interest, promote the active learning process, encourage learners’ creativity, and also use as a learning media for teachers. Users’ opinion toward the virtual laboratory was evaluated in our preliminary experiment by using a questionnaire collected, by accidental sampling, from 24 students who participated in the 2019 Thailand IT Contest Festival in Bangkok. The findings indicated that the average of students’ opinion was 4.54 (SD = 0.65).

ณัฏฐ์ ดิษเจริญ TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-06
  ชื่อวารสาร
 • วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
  DOI
3 หนังสือวรรณคดีไทยสามมิติ เรื่อง หลวิชัย คาวี ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ Three-dimensional Thai Literature Book: Holwichai and Kawee with Augmented Reality Technology on Android Operating System

The purpose of this research were to 1) Design and development of a threedimensional Thai literature book: Holwichai and Kawee with augmented reality technology on android operating system. 2) Satisfaction study with three-dimensional Thai literature book: Holwichai and Kawee. Story was simulated in animation. The results showed that 1) There are 6 steps in design and development process, consisting of 13 scenes of story in three-dimensional. 2) The satisfaction study of 50 users showed the average of users’ satisfaction was in strongly agree level ( = 4.64) and standard deviations (S.D.) at 0.58. It was found that the three-dimensional Thai literature book: Holwichai and Kawee for enhancement of understanding, increased motivation to learn, and cultural preservation. 

ชาญชัย ศุภอรรถกร TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-02
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Information Science and Technology
  DOI
4 ระบบแนะนำข้อสอบด้วยเทคนิคอ้างอิงกฎเกณฑ์ ระบบแนะนำข้อสอบด้วยเทคนิคอ้างอิงกฎเกณฑ์ ชยาพร แก่นสาร์ TCI กลุ่ม 3 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-04
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15
  DOI
5 รูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วงกต ศรีอุไร TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
6 การวิเคราะห์ความผิดพลาดการให้รหัส ICD-10 ในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับงานเวชระเบียนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล Analysis of ICD-10 Coding Errors in 43 Files Database Systems for Medical Record Department Using Data Mining Techniques

This research aims to analyze coding errors in 43 files database systems for medical records department using data mining techniques. We compare performance of decision tree (C4.5 algorithm) and Naïve Bayes algorithms in analyzing and classifying the errors. In addition, association rules for analyzing ICD-10 coding errors among the data was also generated by the Apriori algorithm. 33,862 records of data used in analysis were collected during October 1st, 2016 to September 30th, 2017. Weka 3.8.1 was used to analyze and generate models. The results, when evaluating the classification efficiency with 10-folds cross validation method, showed that the classification accuracy of the decision tree was 9 0 .1 6 % , and that of the Naïve Bayes algorithm was 89.87%. When analyzing the data using Apriori algorithm, the result showed that the error code found the most was error code B4 which is referred to the outpatient code of the vaccine (Z23.0 -Z27.9) with no code of physical and health examination Z00.0-Z00.9, Z01.0-Z01.9, Z02.0-Z02.9.

ณัฏฐ์ ดิษเจริญ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
  DOI
7 การพัฒนาเกมสามมิติจำลองการขับรถจักรยานยนต์ ด้วยเทคนิคแอสเซสสปอร์ตไบต์โปรคิต ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Development of 3D Motorcycle Riding Game with assets Sport Bike PRO kit Technique at Ubon Ratchathani University

The purposes of the research were 1) to develop a 3D-driving game with traffic simulation of a road in Ubon Ratchathani University and 2) to promote the public relations of the Research Building, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University on Windows Operating System developed by the Unity program. The 3D-driving game consisted of three routes that started from Entrance No. 1, No. 2 and No. 3. All of the routes go around ‘Research Science’ building, faculty of science. The objective of developing was simulating the virtual reality stimulation and improving acuteness in evading players’ obstacles caused by various barriers on streets such as car, motorcycle, intersection, dangerous crossway, speed bump and other running on the road that are presented in 3D simulation style and motorcycle in reality. Drivers have flexibility to increase or decrease speed, depending on various situations. The results of satisfaction survey from 30 students showed the average value was 4.13 with its standard deviations value was 0.71. 

สมปอง เวฬุวนาธร TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
8 การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ปวยกลุ่มวัยทํางาน Finding the relationship rules of chronic non-communicable disease data in elderly patients วงกต ศรีอุไร TCI กลุ่ม 3 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI


ระดับนานาชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 การพัฒนาห้องเรียนเสมือนเพื่อเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-12-19
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการทางการศึกษา The 6th PSU Education Conference
  DOI
2 การพัฒนาระบบนำทางรถกู้ชีพฉุกเฉิน ด้วย Google Maps APIs บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาทิตย์ บุญเริง Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-11-24
  ชื่อวารสาร
 • 0
  DOI
3 Web Application for Automatic Code Generator using Structured Flowchart ชาญชัย ศุภอรรถกร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-11-24
  ชื่อวารสาร
 • 8th IEEE International Conference on Software and Service Science
  DOI
4 การเปรียบเทียบตัวแบบสำหรับจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ไพชยนต์ คงไชย Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-11-01
  ชื่อวารสาร
 • National Conference on Information Technology (NCIT2017) ครั้งที่ 9
  DOI
5 Vector field reconstruction via quaternionic setting พัชรี วงษาสนธิ์ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-27
  ชื่อวารสาร
 • Mathermatical Methods in the Applied Sciences
  DOI
6 ต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟิลด์เซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนการเกษตรอัจฉริยะ ชัชวิน นามมั่น Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-11-21
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)
  DOI
7 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างยานพาหนะ ชัชวิน นามมั่น Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-11-21
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)
  DOI
8 ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-07-12
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
  DOI
9 การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย วงกต ศรีอุไร Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-07-12
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
  DOI
10 ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร ชุมพร หลินหะตระกูล Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-07-12
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
  DOI
11 ระบบแนะนำข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในรายบุคคล ชยาพร แก่นสาร์ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-07-12
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
  DOI
12 0 ปิยะนันท์ พนากานต์ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-07-12
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
  DOI
13 การประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับวิทยาลัยชุมชนยโสธร วงกต ศรีอุไร Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-07-05
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14
  DOI
14 การเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับมหาวิทยาลัยโดยใช้วิธีวัดความคล้ายคลึงของคำและแบบจำลองเวกเตอร์สเปซ ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-07-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 (ฉบับที่ 4).
  DOI
15 3D cone beam reconstruction formula by using cylindrical coordinates สุพจน์ สีบุตร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-03
  ชื่อวารสาร
 • The 23nd Annual Meeting in Mathematics (AMM2018)
  DOI
16 ซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีขนาดจำกัดของพีชคณิตพัวส์ซองบางรูป กนกพร ช่างทอง Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
17 การพัฒนาหนังสือเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านสามมิติด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ชาญชัย ศุภอรรถกร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
  DOI
18 การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีการรู้จำใบหน้า เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
19 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในห้องเรียนแบบกลับด้านที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ศักดิ์ดา น้อยนาง Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-03-26
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6
  DOI
20 A Design and Develoment of Pair Programming Learning System for Alice ทศพร จูฉิม Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-03-21
  ชื่อวารสาร
 • 0
  DOI
21 Trip Basket: Web Characterization for Smart Tourism วาสนา เหง้าเกษ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-01-01
  ชื่อวารสาร
 • IT Convergence and Security 2017
  DOI
22 Development of the Edible and Poisonous Mushrooms Classification Model by using the Feature Selection and the Decision Tree Techniques Development of the Edible and Poisonous Mushrooms Classification Model by using the Feature Selection and the Decision Tree Techniques

This research aims to develop a classification model for edible and poisonous mushrooms by applying the feature selection approach together with the decision tree technique. Two feature selection methods were applied, including 1) Chi-square and 2) Information Gain, while the effectiveness of the model was compared by three decision tree methods such as Iterative Dichotomiser3, C4.5 and Random Forest. The data used for classifying the edible and poisonous mushrooms derived from the Encyclopedia of Thai mushrooms and the book entitled “Diversity of Mushrooms and Macrofungi in Thailand”. The results of the model’s effectiveness evaluation revealed that the model using the Information Gain technique alongside with the Random Forest technique provided the most accurate classification outcomes at 94.19%; therefore, this model could be further applied in the future studies. 

วงกต ศรีอุไร Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-01
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
  DOI
23 Convergence Theorems of the Modified SP-Iteration for $G$-Asymptotically Nonexpansive Mappings with Directed Grahps Convergence Theorems of the Modified SP-Iteration for $G$-Asymptotically Nonexpansive Mappings with Directed Grahps

In this paper, weak and strong convergence theorems of the modified SP-iteration are established for three G-asymptotically nonexpansive mappings in Banach spaces. We give some numerical example for supporting our main theorem and compare convergence rate between the modified SP-iteration and the modified Noor iteration. 

รตนกร วัฒนทวีกุล Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Thai Journal of Mathematics
24 Matrix operators on function-valued function spaces Matrix operators on function-valued function spaces
We study  spaces of continuous-function-valued functions that have the property that composition with evaluation functionals induce weak to norm continuous maps to lp space (p(1,)). Versions of H\"older's inequality and Riesz representation theorem are proved to hold on these spaces. We prove a version of Dixmier's theorem for spaces of function-valued matrix operators on these spaces, and an analogue of the trace formula for operators on Hilbert spaces. When the function space is taken to be the complex field, the spaces are just the lp spaces and the  well-known classical theorems follow from our results.
ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-10-31
  ชื่อวารสาร
 • the Korean Journal of Mathetics
  DOI
25 การพัฒนาระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชําระหนี้ ชุมพร หลินหะตระกูล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI
26 การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมแบบพลวัต: กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย อนุสรณ์ บรรเทิง Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI
27 Numerical simulation of heat transfer over a torus rotating about its centerline Numerical simulation of heat transfer over a torus rotating about its centerline

The heat transfer characteristics of axisymmetric flow past a rotating torus in viscous incompressible fluid have been investigated numerically. The torus surface rotates about its centerline with constant velocity. The governing equations in a toroidal coordinate system are solved by using a finite difference method for ranges of parameters: Reynolds number 20 40   Re ; Prandtl number 0 7 100 . Pr   ; rotational speed 0 1 9    . ; and fixed aspect ratio Ar  2. The heat transfer characteristics are presented in terms of the isotherm patterns, local Nusselt numbers, and average Nusselt numbers. Variation of the local Nusselt number on the torus surface shows the effect of the Prandtl number and rotational speed on heat transfer from a torus in the flow regime. Torus rotation is an efficient Nusselt number reduction or torus surface temperature enhancement technique.

ไพรินทร์ สุวรรณศรี Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-01
  ชื่อวารสาร
 • Songklanakarin Journal of Science and Technology
  DOI
28 GoF Design Patterns in a Smart City System วาสนา เหง้าเกษ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Computers
  DOI
29 ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ณัฏฐ์ ดิษเจริญ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-03-30
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (SYMPOSIUM) ครั้งที่ 11
  DOI
30 The Application of the Multi-Layer Perceptron Neural Network Technique for Developing the Career-Suggestion Simulation Model for Undergraduate Students The Application of the Multi-Layer Perceptron Neural Network Technique for Developing the Career-Suggestion Simulation Model for Undergraduate Students

The goal of the study is to develop the career-suggestion simulation model for newly graduated students with a bachelor’s degree in information technology by using the Multi-Layer Perceptron Neural Network technique. Due to the lack of data collected for developing the model from a limited data sets, the researcher decided to apply the Resample technique to solve the problem of the data set with imbalanced prediction outputs by adjusting the imbalance of the data set starting from 100% to 500%. Subsequently, the Multi-Layer Perceptron Neural Network technique was applied for developing the career-suggestion simulation model. There were two approaches used for testing the effectiveness of the simulation model, including the 5-fold cross validation and 10-fold cross validation techniques. The results of the simulation model’s effectiveness test using the 10-fold cross validation technique with the adjusted resample of 500% and the Multi-Layer Perceptron Neural Network technique provide the accuracy of 93.62% which is higher than the career-suggestion simulation model which applies the MultiLayer Perceptron Neural Network technique alone. The research findings reveal that the simulation model can be used as the prototype of the career-suggestion simulation model for newly graduated students with a bachelor’s degree in information technology. 

วงกต ศรีอุไร Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-04-01
  ชื่อวารสาร
 • International Journal of Advanced Science and Technology
  DOI
31 Second-hand Cars Recommender System Model using the SMOTE and the Random Forest Technique Second-hand Cars Recommender System Model using the SMOTE and the Random Forest Technique

This article is object to develop a model for a second-hand cars recommender system towards the use of the SMOTE approach together with the Random Forest technique. The research team has modified the imbalance of the data by employing the SMOTE method to increase the amount of data to 400% and applying the Random Forest technique to create a decision tree for second-hand car recommendations. After evaluating the model’s effectiveness by using the 10- fold validation method, the findings revealed that the second-hand recommender system model applying the SMOTE approach and the Random Forest technique provided an accuracy of 98.84%, a precision of 98.89%, a recall of 98.80% and an F1 score of 98.80%; the overall scores of the model’s effectiveness were higher than of the model using only the Random Forest technique. This indicates that the model can be practically used for recommending second-hand cars.

วงกต ศรีอุไร ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-04-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Xi'an University of Architecture & Technology
  DOI
32 A Fast Fixed-Point Algorithm for Convex Minimization Problems and Its Application in Image Restoration Problems A Fast Fixed-Point Algorithm for Convex Minimization Problems and Its Application in Image Restoration Problems

In this paper, we introduce a new iterative method using an inertial technique for approximating a common fixed point of an infinite family of nonexpansive mappings in a Hilbert space. The proposed method’s weak convergence theorem was established under some suitable conditions. Furthermore, we applied our main results to solve convex minimization problems and image restoration problems.

รตนกร วัฒนทวีกุล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-10-17
  ชื่อวารสาร
 • Mathematics