รายงานการประชุมวิชาการ

ภาควิชาเคมี

ประจำปี ทั้งหมด


-

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มภายในประเทศ
# ชื่อบทความ ปีที่ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ DOI
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es) ร่วมกับเทคนิคทํานาย-สังเกต-อธิบาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019 Oral ชาติ
2 การพัฒนาสูตรโลชันทาผิวว่านหางจระเข้ 2020 Oral ชาติ
3 การพัฒนาสูตรครีมกันแดดที่ใช้คอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ 2020 Oral ชาติ
4 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของ pyrido[3,4-b]phenazine-5,12-dione และสารอนุพันธ์ 2020 Oral ชาติ


ต่างประเทศ
# ชื่อบทความ ปีที่ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ DOI
1 Development of Conceptual Understanding of Oxidation-Reduction Reaction and Determination of Iron Ions Using Smartphone-Assisted Colorimetric Experiment 2019 Oral นานาชาติ
2 Development of Conceptual Understanding of Acid-Base Titration Using Paper-Based Experiment for Grade-11 Students 2019 Oral นานาชาติ
3 The investigation of crucial interactions and binding free energy of novel pyrrolyl benzohydrazide and pyrrolyl benzamide derivatives as InhA inhibitors for anti-tuberculosis agents based on molecular dynamics simulations 2020 Oral นานาชาติ
4 Preparation of ultrathin-film composite membranes used as nanofiltration materials 2020 Oral นานาชาติ
5 Preparation of zeolite a using silica from rice husk for dye removal 2020 Oral นานาชาติ
6 Understanding the structural requirement of rhodanine derivatives as InhA inhibitors based on ligand-based drug design:2D and 3D-QSAR studies 2020 Oral นานาชาติ
7 Utilization of fly ash for industrial dyes removal 2020 Oral นานาชาติ
8 Elucidating the binding interactions of benzo[d]isothiazole derivatives as mycobacterium tuberculosis GyrB inhibitors based on molecular dynamics simulations 2020 Oral นานาชาติ