บทความวิจัยและประชุมวิชาการ

:

ถึง

Publications
84ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
บทความตีพิมพ์(66)

ประชุมวิชาการ(18)72ภาควิชาคณิตรศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์
บทความตีพิมพ์(49)

ประชุมวิชาการ(23)


กราฟสรุปประจำปี ทั้งหมด

กราฟสรุปกลุ่ม