บทความวิจัยและประชุมวิชาการ

:

ถึง

Publications
80ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
บทความตีพิมพ์(62)

ประชุมวิชาการ(18)64ภาควิชาคณิตรศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์
บทความตีพิมพ์(41)

ประชุมวิชาการ(23)


กราฟสรุปประจำปี ทั้งหมด

กราฟสรุปกลุ่ม