ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาหัวข้อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 2,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย