ชื่อภาษาไทย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 199,200 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

ผู้ร่วมวิจัย