ชื่อภาษาไทย

การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (1108 411) และรายวิชากระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย (1108 414) ต่อการจัดการเรียน 3 รูปแบบ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 5,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย