ชื่อภาษาไทย

ปัจจัยเสี่ยงทางด้านคุณภาพอากาศและการประเมินการสัมผัสความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศของผู้ประกอบอาชีพในโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเลี้ยงสุกร และโรงเลี้ยงสัตว์ปีก

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 130,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย