ภาควิชาเคมี


โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ในภาควิชา

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมดรายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2567 เงินสนับสนุนภายนอก 1092000 โครงการวิจัยเดี่ยว
2 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2567 เงินสนับสนุนภายนอก 1234000 โครงการวิจัยเดี่ยว
3 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 284000 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 284000 โครงการวิจัยเดี่ยว
5 การค้นหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA และ PknB ของเชื้อวัณโรคเพื่อใช้ต้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 1424000 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสะอาด
 • เกษริน สีบุญเรือง
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 100000 ชุดโครงการวิจัย
7 การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30000 โครงการวิจัยเดี่ยว
9 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 284000 โครงการวิจัยเดี่ยว
10 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 284000 โครงการวิจัยเดี่ยว
11 การสังเคราะห์ ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดโลหะหนักและสีย้อมอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในสารละลาย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการย่อย
12 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ จากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดจากน้ำเสีย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 23000 โครงการย่อย
13 การสังเคราะห์ จีโอโพลิเมอร์โดยใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดสีย้อมอุตสาหกรรมจากน้ำเสีย
 • มาลี ประจวบสุข
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 17000 โครงการย่อย
14 กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 230400 โครงการวิจัยเดี่ยว
15 แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย
 • ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 51550 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ DNA Gyrase ตัวใหม่เป็นสารต้านวัณโรคด้วยระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 25000 โครงการวิจัยเดี่ยว
17 นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 610000 โครงการวิจัยเดี่ยว
18 อุปกรณ์ฉลาดที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษโดยใช้วัสดุผสมระดับนาโนชนิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนบนนิกเกิล-แมนกานีส-ไอรอน เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจำลองและเป็นตัวติดฉลากภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจวัดข้อมูลไขมันทุกตัวในเลือด
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 610000 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 สารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้รักษาภาวะแทรกซ้อนในโรคธาลัสซีเมีย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 1571000 ชุดโครงการวิจัย
20 การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตทางเลือกจากยางพาราและวัสดุเหลือใช้ชีวมวล
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 466000 ชุดโครงการวิจัย
21 การพัฒนาวัสดุเพื่อใช้เป็นเซนเซอร์สำหรับการแก้ปัญหาในท้องถิ่น
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 1300000 ชุดโครงการวิจัย
22 การออกแบบและการพัฒนาวัสดุเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 1338000 ชุดโครงการวิจัย
23 การใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษ
 • นุชนาพร พิจารณ์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 665000 โครงการวิจัยเดี่ยว
24 การค้นหาสารออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพในการยับยั้งเอนไซม์ PknB ของเชื้อวัณโรคด้วยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใช้ต้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
25 การคัดสรรสารโมเลกุลใหม่ที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมากด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหายาร่วมกับการทดลอง
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 160000 ชุดโครงการวิจัย
26 การพัฒนาชีวพิษเซนเซอร์ชนิดใหม่โดยใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนดัดแปรด้วยอนุภาคแมงกานีส-ซิงค์ซัลไฟต์ควอนตัมดอทที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
27 อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการตัดและการพิมพ์สกรีนด้วยไขสำหรับตรวจวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ทางสีในเลือดครบส่วน
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
28 การใช้ซัลเฟอร์ที่ถูกเจือบนแกรฟีนควอนตัมดอท (S-GQDs) เพื่อเป็นตัวให้สัญญาณการคายแสงชนิดใหม่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษ (µPAD) สำหรับการตรวจวัดคอเลสเตอรอลรวมและกลูโคสแบบพร้อมกันจากตัวอย่างเลือดครบส่วน
 • ปุริม จารุจำรัส
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
29 กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์สำหรับเซนเซอร์ที่ชาญฉลาดสู่การแก้ปัญหาในท้องถิ่น
 • อัญชลี สำเภา
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
30 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนมเสือเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
 • ปราณี นุ้ยหนู
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 143550 โครงการวิจัยเดี่ยว
31 นวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสะอาด
 • เกษริน สีบุญเรือง
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 100000 ชุดโครงการวิจัย
32 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 272000 โครงการวิจัยเดี่ยว
33 การใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษ
 • นุชนาพร พิจารณ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 1448000 โครงการวิจัยเดี่ยว
34 เครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราสำหรับใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
 • ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 50000 โครงการวิจัยเดี่ยว
35 พื้นนำทางเรืองแสงในที่มืดจากยางพารา
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 371542 โครงการวิจัยเดี่ยว
36 กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 456000 โครงการวิจัยเดี่ยว
37 การคัดสรรเสมือนจริงและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไชม์ JAK2 ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการรักษาโรคธาลัสชีเมีย (ภายใต้ชุดโครงการ สารสกัดสมุนไพร่ไทยพื้นบ้านและสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้รักษาราลัสซีเมีย)
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 382447 ชุดโครงการวิจัย
38 การออกแบบวัสดุชนิดใหม่เพื่อใช้ในการกักเก็บไฮโดรเจนโดยวิธีทางทฤษฎีควบคู่การทดลอง
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 1574750 โครงการวิจัยเดี่ยว
39 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์ที่มีโลหะเจือเพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยกระบวนการเทอร์โมแคตตาไลติกและโฟโตแคตตาไลติก
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 60000 โครงการวิจัยเดี่ยว
40 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 800000 โครงการวิจัยเดี่ยว
41 อุปกรณ์ฉลาดที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษโดยใช้วัสดุผสมระดับนาโนชนิดใหม่ที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนบนนิกเกิล-แมนกานีส-ไอรอน เลเยอร์ดับเบิลไฮดรอกไซด์เพื่อใช้เป็นเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจำลองและเป็นตัวติดฉลากภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับตรวจวัดข้อมูลไขมันทุกตัวในเลือด
 • ปุริม จารุจำรัส
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 450000 โครงการวิจัยเดี่ยว
42 นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 450000 โครงการวิจัยเดี่ยว
43 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าลอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดโลหะหนักและสีย้อมอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนในสารละลาย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
44 การสังเคราะห์ จีโอโพลิเมอร์โดยใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดสีย้อมอุตสาหกรรมจากน้ำเสีย
 • มาลี ประจวบสุข
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 68000 โครงการย่อย
45 การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ตัวดูดซับซีโอไลต์เอ จากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดจากน้ำเสีย
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 92000 โครงการย่อย
46 การพัฒนาตัวดูดซับจากชีวมวลและของเสียจากโรงไฟฟ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ในการบำบัดจากน้ำเสีย
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 200000 ชุดโครงการวิจัย
47 การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสงขนาดพกพาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ภาคสนามในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลินในผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ปุริม จารุจำรัส
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
48 การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบสารละลาย
 • ปุริม จารุจำรัส
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 120000 โครงการย่อย
49 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 260000 โครงการวิจัยเดี่ยว
50 แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย
 • ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 685615 โครงการวิจัยเดี่ยว
51 กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์สำหรับเซนเซอร์ที่ชาญฉลาดสู่การแก้ปัญหาในท้องถิ่น
 • อัญชลี สำเภา
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
52 การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ DNA Gyrase ตัวใหม่เป็นสารต้านวัณโรคด้วยระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 25000 โครงการวิจัยเดี่ยว
53 แผ่นกรองอากาศจากโฟมยางธรรมชาติที่เติมถ่านกัมมันต์และทำการเคลือบด้วยไคโตซานเพื่อกรองอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมโครเมตรและป้องกันแบคทีเรีย
 • ศิริวัฒน์ ระดาบุตร
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 293835 โครงการวิจัยเดี่ยว
54 เครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราสำหรับใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
 • ศันศนีย์ ศรีจันทร์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 50000 โครงการวิจัยเดี่ยว
55 การออกแบบวัสดุชนิดใหม่เพื่อใช้ในการกักเก็บไฮโดรเจนโดยวิธีทางทฤษฎีควบคู่การทดลอง
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 425250 โครงการวิจัยเดี่ยว
56 กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหรพืช
 • สราวุธ ประเสริฐศรี
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 273600 โครงการวิจัยเดี่ยว
57 พื้นนำทางเรืองแสงในที่มืดจากยางพารา
 • รักเกียรติ จิตคติ
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 619237 โครงการวิจัยเดี่ยว
58 การคัดสรรเสมือนจริงและฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไชม์ JAK2 ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการรักษาโรคธาลัสชีเมีย (ภายใต้ชุดโครงการ สารสกัดสมุนไพร่ไทยพื้นบ้านและสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้รักษาธาลัสซีเมีย)
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 273153 โครงการย่อย
59 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์ที่มีโลหะเจือเพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยกระบวนการเทอร์โมแคตตาไลติกและโฟโตแคตตาไลติก
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 440000 โครงการวิจัยเดี่ยว
60 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนคาร์บอนไดออก ไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 350000 โครงการวิจัยเดี่ยว
61 การเตรียมโพลิเมอร์ที่มีรอยประทับโมเลกุลเคลือบบนอนุภาคนาโนชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีในอาหาร
 • มะลิวรรณ อมตธงไชย
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 330000 โครงการวิจัยเดี่ยว
62 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแมกนีติคอิมพีแดนซ์ไบโอเซ็นเซอร์ความไวสูงเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก
 • พรพรรณ พึ่งโพธิ์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 260000 โครงการวิจัยเดี่ยว
63 คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจนชนิดใหม่เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์ออกซิเดสจำลองในการตรวจวัดทางสี และตัวติดฉลากทางภูมิคุ้มกันวิทยาในการตรวจวัดการเรืองแสงบนอุปกรณ์กระดาษสำหรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่มีความไวและความจำเพาะสูง
 • ปุริม จารุจำรัส
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 260000 โครงการวิจัยเดี่ยว
64 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดซีโอไลต์ที่มีโลหะเจือเพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยกระบวนการเทอร์โมแคตตาไลติกและโฟโตแคตตาไลติก
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
65 ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกจากแก่นตะวัน
 • รักเกียรติ จิตคติ
2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน 1621200 ชุดโครงการวิจัย
66 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษยางฟองน้ำเหลือทิ้งกระบวนการผลิตไส้หมอนขิตจากยางพารา
 • ชัยวุฒิ วัดจัง
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 150000 โครงการวิจัยเดี่ยว
67 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า
 • ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 350000 โครงการวิจัยเดี่ยว