รายชื่อผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการรับรอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2
ลำดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เจ้าของผลงาน
1 ชุดทดสอบไซยาไนด์ภาคสนามแบบใหม่ในการตรวจวัดทางสีของไซยาไนด์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ด้วยอนุภาคเงินนาโนคอมโพสิต รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวณัฐพร มาลาหอม
2 ระบบตรวจสอบและติดตามการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
3 อุปกรณ์และโปรแกรมตรวจวัดค่ามุมสัมผัสของของเหลว ดร. อมร เทศสกุลวงศ์
4 แผนภาพการเคลื่อนที่บนกระดานแม่เหล็ก นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ
ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม
5 ชุดการทดลองท่อเอนกประสงค์ นายศักดิ์ชัย ราชนิยม
ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม
6 เกมบัตร “Motion Blitz” นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ
ผศ.ดร. สุระ วุฒิพรหม
ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1
ลำดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เจ้าของผลงาน
1 ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีที่ประดิษฐ์มาจากกระดาษสำหรับตรวจวัดปริมาณของคอเลสเตอรอลรวมในเลือดครบส่วน รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล
นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ
2 ชุดตรวจวัดฟอร์มาลินโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสง รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวพุทธรักษา นาคเสน
3 วิธีการตรวจทางสีของคอเลสเตอรอลรวมในตัวอย่างพลาสมา รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวณัฐษา กิจเชวงกุล
นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ
4 ชุดการทดลองย่อส่วนในระบบหลอดฉีดยาและขวดแก้วขนาดเล็กสำหรับการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่มีแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์ รศ. ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร
รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
5 ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงระดับอนุภาค เรื่อง ทฤษฎีการชนและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รศ. ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร
ผศ. ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
6 เครื่องผสมกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
นายกรวิช แก้วดี
ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ ชื่อผลงานนวัตกรรม เจ้าของผลงาน
1 กรรมวิธีการผลิตฟองน้ำยางพาราอัด ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
นายอาณุวรรณ กาลจักร
2 กรรมวิธีผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
ผศ. เสวลักษณ์ บุญยอด
ผศ. สราวุธ ประเสริฐศรี
ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์
3 เครื่องจ่ายน้ำมันอัตโนมัติชำระเงินแบบระบบออนไลน์ นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
นายกรวิช แก้วดี