โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่


ถึง
23ภาควิชาฟิสิกส์
Vitis Programs57ภาควิชาเคมี
Vitis Programs25ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Vitis Programs29ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์
Vitis Programs