โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่


ถึง
28ภาควิชาฟิสิกส์
Vitis Programs64ภาควิชาเคมี
Vitis Programs26ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Vitis Programs28ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์
Vitis Programs