นิยามศัพท์และความหมาย

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระทำโดยสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ผู้ประเมินภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทำการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานในรายปีของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ร้อยละของการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละ
ของการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ร้อยละของการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละของการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง ร้อยละของบัณฑิตที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทำแล้ว
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ รวมทั้งบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สถาบัน
การศึกษารับรองการจบการศึกษา ทั้งนี้ในส่วนการได้งานไม่นับผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ใช้รุ่นปีการศึกษา 44 และ 45

ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
หรือผู้ประกอบ หรือผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมินบัณฑิตใหม่ที่ทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ มาแล้ว ประมาณ 2 – 3 ปี

แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต
แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ควรครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ด้านของบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ
1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ โดยอาจสอบถามเกี่ยวกับความสามารถทางวิชา
การตามสาขาที่เรียน ความสามารถในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความมุ่งมั่นที่จะทำให้งานสำเร็จ มีความสามารถ
ในการจัดระบบงานและควบคุมงาน ความสามารถในการบริหารคน และการสร้างสรรค์งานใหม่
2) ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน โดยอาจสอบถามเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การมีทักษะในการสื่อสาร
(การพูด การเขียน การแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีทักษะในการทำงานเป็น
ทีมการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน ฯลฯ
มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีความใฝ่รู้
3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยอาจดูจากความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และเป็นผู้มีวินัย เป็นต้น


จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกทั้งหมด
จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด
หมายถึง จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีการตรวจคัด
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมินอิสระ
และเอกสาร/สิ่งตีพิมพ์เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร รวมถึงการนำเสนอผลงานของนิสิตบางสาขาที่มีลักษณะของการนำเสนอ
เทียบเท่าการตีพิมพ์ (การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ และการให้ค่าน้ำหนักวารสารให้ใช้เกณฑ์ของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.) ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมดในปีการศึกษานั้นๆ

ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review)
ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้นๆ และไม่ได้สอนในสถาบันของผู้ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล หมายถึง ารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC ฐานข้อมูล
Science Direct ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูลAGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานข้อมูลERIC
(Education Database) และฐานข้อมูPUBSCIENCE เป็นต้น

วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล หมายถึง วารสารที่คณะบรรณาธิการต้องเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย

วารสารระดับชาติ
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสารและบรรณาธิการส่วนใหญ่จะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ

ผลงานเทียบเท่าวารสาร
ผลงานเทียบเท่าวารสาร หมายถึง เช่น สิทธิบัตร การนำเสนอผลงานของบางสาขาวิชาที่มีลักษณะการนำเสนอเทียบเท่าการ
ตีพิมพ์หรือเป็นที่ยอมรับโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด
จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด หมายถึง จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูลสากล และวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมินอิสระ รวมทั้งจำนวนบทความ
จากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม / สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หรือการเผยแพร่โดย
วิธีอื่นที่ยอมรับโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมดในปีการศึกษานั้นๆ

บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม / สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ
บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม / สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หมายถึง
บทความ (Proceeding) ไม่ใช่บทคัดย่อ สำหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์รวมเล่มร่วมกับบทความอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นหนังสือหรือวารสารระดับนานาชาติ หากหนังสือนั้นอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ