รับสมัครขอรับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนระหว่าง ๑๕-๒๕ ปีมูลนิธิเยาวชนพัฒนา ได้เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้มีอายุระหว่าง 15 -25 ปี (อายุครบบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

และอยู่ในครอบครัวฐานะยากลำบาก มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัว และช่วยเหลือตนเอง ตามรายละเอียดข้างต้น

   - สามารถขอรับเอกสาร และสมัครได้ที่ พมจ. และ บพด. ทุกจังหวัด

   - ต้องผ่านการคัดกรอง และสอบสภาพบ้าน จาก พมจ และ บพด. ทุกจังหวัด

   - พมจ. และ บพด. ทุกจังหวัด จะรวบรวมส่ง ดย. ภายใน 22 มกราคม 2561 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ

สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ 045242641 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี หรือ สำนักงานพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี 045 344579 045344641

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นายสมบัติ หลักบุญ
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4416
1 ธันวาคม 2560 , 8:59 น.