ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สัญชาติไทย ระดับปริญญาตรี อายุ 18 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการ 2018-2019 Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) ซึ่งเป็นโครงการที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
*** ข้อมูลคุณสมบัติหลักๆ ***
-  ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคเท่านั้น
-  รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน
-  ส่งใบสมัครที่คณะที่ตนสังกัดเท่านั้น
-  ต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานครบตามที่ประกาศ
-  ทุนนี้เป็นทุนจ่ายเต็มตามกิจกรรมที่กำหนดไว้
นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับทุนฯ โปรดกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากนั้่นให้พิมพ์ใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครที่งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 ทั้งนี้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุนฯ จำนวน 2 คน และแจ้งรายชื่อไปยังมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ต่อไป 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4425
8 พฤศจิกายน 2560 , 15:52 น.