ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครขอรับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปีโดยทางทุนจะสนับสนุนทุนในการทำวิจัยระดับปริญญาโทเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท และระดับปริญญาเอก เรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท  ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ให้งานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางอัญชลี มาจันทร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4417
8 กันยายน 2560 , 13:49 น.