ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
2.จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบหักเหแสง

http://www.e-manage.sci.ubu.ac.th/openFile.aspx?id=Njg0ODk=

 ประกาศโดย
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4420
28 สิงหาคม 2560 , 15:45 น.