แจ้งปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559- เปิดภาคเรียนวันที่  22 มีนาคม 2560

- ปิดภาคเรียนวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายข่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางอัญชลี มาจันทร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4417
8 มีนาคม 2560 , 11:23 น.