Microsoft Dreamspark Premium สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น!! 

ข่าวดี!! วันนี้นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลด ผลิตภัณฑ์ ของ Microsoft ฟรี ผ่านทาง Microsoft Dreamspark Premium โดยสามารถติดต่อขอ Account ได้ที่ คุณศุภชัย เชื้อพันธ์ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC239 ชั้น 2 อาคารวิจัย ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


เอกสารแนบ : ('กรุณาดาวน์โหลดเอกสารก่อนเปิด')

ประกาศโดย
นายนัฐพงษ์ สืบสุข
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4466
31 ตุลาคม 2556 , 9:41 น.