โครงการระยะสั้น Kizuna Project ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยEMBASSY OF JAPAN BANGKOK
โครงการระยะสั้น Kizuna Project ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มายังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
ภายในวันที่ 19 ต.ค. 2555
เพื่อทำการคัดเลือกผู้สมัครในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่า1 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เอกสารแนบ : (หากไม่สามารถเปิดได้ให้เซฟเอกสารลงเครื่องก่อน แล้วจึงเปิด)

ประกาศโดย
นางสาวสุดารัตน์ คำไฝ
เบอร์ติดต่อกลับ 0-4535-3401-4
11 ตุลาคม 2555 , 9:46 น.