บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด รับสมัครงานจำนวนหลายอัตราบริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ไทยออยส์ เอทานอล จำกัด และบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) เป็นโรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันเอทานอล มีบริษัทในเครือคือ บริษัท อุบลเกษตรพลังงานจำกัด โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง และบริษัท อุบล ไปโอก๊าซ จำกัด โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ มีความประสงค์ต้องการทีมงานที่มีความสามารถและวุฒิการศึกษาตามระบุในเอกสารแนบ......
เอกสารแนบ : ('กรุณาดาวน์โหลดเอกสารก่อนเปิด')

ประกาศโดย
นางสาวศันสนีย์ จักร์มีพักตร์
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
19 มกราคม 2555 , 18:26 น.