แบบขออนุญาตผู้ปกครอง ติวเข้มก่อนการแข่งขันโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯสำหรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553

ที่ยังไม่ได้ส่งแบบขออนุญาตผู้ปกครอง

กรุณาดาวน์โหลดแบบขออนุญาตผู้ปกครองจากไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้ ส่งถึง งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่หมายเลขโทรสาร 045 353401 - 2  ต่อ 4105
 

หมายเหตุ : หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองฉบับจริง นักเรียนสามารถถือมาส่งงานบริการวิชาการในวันที่มาเข้าค่ายติวเข้มก่อนการแข่งขันได้


เอกสารแนบ : ('กรุณาดาวน์โหลดเอกสารก่อนเปิด')

ประกาศโดย
นางลลิตภัทรา ริมทอง
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4470
12 เมษายน 2554 , 18:49 น.