ประกาศรายชื่อตัวแทนดาราศาสตร์ ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายนามนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2552

รายชื่อนักเรียนตัวแทนและแบบตอบรับ  ตามเอกสารแนบ

ขอให้นักเรียนส่งแบบตอบรับเข้าร่วมค่ายติวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ก่อนการแข่งขันพร้อมเข้าร่วมแข่งขัน   ทางโทรสาร 045 - 433452 และ 045 -353422 หากไม่แจ้งในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

 รายงานตัวเข้าที่พักเพื่อร่วมติวฯในวันที่ 26 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ อาคารวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เข้าค่ายติวฯระหว่างวันที่  27 เมษายน 2552 ถึง 3 พฤษภาคม 2552  

แข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ  ระหว่างวันที่ 4 10 พฤษภาคม 2552

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ให้นักเรียนเตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาให้พร้อม

2. เตรียมชุดนักเรียน   เพื่อ เข้าร่วมในพิธีเปิด สอบทฤษฎี และพิธีปิด

3. ไฟฉาย

 


เอกสารแนบ : ('กรุณาดาวน์โหลดเอกสารก่อนเปิด')

ประกาศโดย
นางลลิตภัทรา ริมทอง
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4470
22 เมษายน 2552 , 18:42 น.