Product

ชื่อผลงาน: ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาคสนามในน้ำยางพารา
รายละเอียด:
ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาคสนามในน้ำยางพารา ใช้สำหรับวิเคราห์หาปริมาณความเข้มข้นของไอออนแมกนีเซียมในน้ำยางพารา ซึ่งระดับความเข้มข้นของแมกนีเซียมในน้ำยางพาราระบุโดยการนับหยดของน้ำยาอีดีทีเอในสารละลายเอทานอล ในขวดทำปฏิกิริยาเปลี่ยนสีแล้วนำไปเทียบกับแถบสีมาตรฐาน


View Website

Product News