Product

ชื่อผลงาน: เครื่องผสมกรด Formic แบบอัตโนมัติ
รายละเอียด:
        การยางแห่งประเทศไทยได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้กรดฟอร์มิก (Formic Acid) ซึ่งเป็นกรดที่ย่อยสลายได้ จับตัวน้ำยางได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสภาพความยืดหยุ่นของยางก้อนถ้วย และไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น แต่การผสมกรดฟอร์มิกจะต้องซื้อกรดฟอร์มิกเข้มข้นสูงประมาณ 94% นำมาผสมกับน้ำเปล่าให้เหลือความเข้มข้นของกรดอยู่ที่ประมาณ 3-5% ก่อนนำไปใช้งาน
        เครื่องผสมกรดฟอร์มิก (Formic Acid) และจ่ายกรดลงขวดแบบอัตโนมัติโดยสามารถสั่งการผ่านมือถือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมกรดให้มีเปอร์เซ็นต์ที่สม่ำเสมอ เพิ่มความสะดวกในการทำงาน และช่วยเพิ่มความปลอดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเสี่ยงที่จะสัมผัสกรดความเข้มข้นสูง

View Website

Product News

สหกรณ์ชาวสวนยางห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส่งมอบเครื่องผสมกรดให้แก่สหกรณ์สวนยาง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์สวนยางจุมจัง จ.กาฬสินธุ์

ส่งมอบเครื่องผสมกรดให้แก่สหกรณ์สวนยาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์ชาวสวนยางบ้านคำไผ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ส่งมอบเครื่องผสมกรดให้แก่บ้านคำไผ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ วันที่ 19 กรกฏาคม 2563

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์ชาวสวนยางบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

ส่งมอบเครื่องผสมกรดให้แก่สหกรณ์ชาวสวนยางบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ วันที่ 20 กรกฏาคม 2563

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์กรการเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จํากัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จํากัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2563

อ่านเพิ่ม>>

กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านหนองโพน ตำบลนาจำปา

กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านหนองโพน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 กันยายน 2563

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์กองทุนสวนยางเซียงเซา จำกัด ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สหกรณ์กองทุนสวนยางเซียงเซา จำกัด ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์ชาวสวนยางพาราบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สหกรณ์ชาวสวนยางพาราบัวงาม ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม>>

กลุ่มเกษตรกรยางพาราต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

กลุ่มเกษตรกรยางพาราตำบล เหล่าใหญ่ อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 วันที่ 23 เมษายน 2564

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์การยางพาราตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สหกรณ์การยางพาราตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่ม>>

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 8 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 8 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม วันที่ 10 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่ม>>

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 1 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 1 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 10 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่ม>>

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 3 ต.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 3 ต.คํานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 10.30น.

อ่านเพิ่ม>>

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 8 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 8 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 13.30น.

อ่านเพิ่ม>>

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 6 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 6 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 21 ก.ค. 2564

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทา จำกัด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 2 เครื่อง

สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทา จำกัด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่กรุณาเดินทางมารับเครื่องผสมกรดฟอร์มิกฯ จำนวน 2 เครื่อง ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเมืองอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเมืองอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในโครงการแปลงใหญ่ยางพารา วันที่ 11 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม>>

กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร

กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร วันที่ 9 สิงหาคม 2564 09:00น.

อ่านเพิ่ม>>

สหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

สหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย จำกัด อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม>>

แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราในเขตปฏิรูปที่ดินฮักโดมใหญ่

แปลงใหญ่ยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราในเขตปฏิรูปที่ดินฮักโดมใหญ่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันที่ 6 กันยายน 2564

อ่านเพิ่ม>>