ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตศึกษา


| ระเบียบข้อบังคับ ป.ตรี | ระเบียบข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา | แบบฟอร์มสำหรับ ป.ตรี | แบบฟอร์มสำหรับ บัณฑิตศึกษา |

ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย