งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ระเบียบและแบบฟอร์ม

แบบขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
แบบขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย
ขั้นตอนการจัดสรรและอนุมัติโครงการวิจัย
ขั้นตอนการขอเบิกเงินโครงการวิจัยที่ได้รับงบสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการติดตามการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.แบบขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
   2.การจัดสรรและอนุมัติโครงการ
   3.Infographic ขั้นตอนการขอเบิกเงินโครงการวิจัยที่ได้รับงบสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
   4.Infographic ขั้นตอนการติดตามการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป


แบบฟอร์มหน่วยงาน
ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4425
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4705
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ภายใน :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม