งานวิจัย


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |


แบบขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
แบบขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย
ขั้นตอนการจัดสรรและอนุมัติโครงการวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.แบบขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย
   2.การจัดสรรและอนุมัติโครงการ


แบบฟอร์มหน่วยงาน
ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นักวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 4425

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม