งานพัฒนานักศึกษา


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |
แบบฟอร์มหน่วยงาน
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ
เบอร์ภายใน : 4712
นางศันสนีย์ สืบสุข
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4549
นายสมบัติ หลักบุญ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4416คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม