วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 4 ปี (2564-2567)

วิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 4 ปี (2564-2567)


วิสัยทัศน์ : “สถาบันชั้นนำด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ”


พันธกิจ :
           1) ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นทางด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy and Accessibility)
           2) ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและ สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
           3) บริการวิชาการตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


ค่านิยม : ATOMIC
          - Accountability รับผิดชอบต่อการทำงานและสังคม
          - Team Work ทำงานเป็นทีม
          - Organizational Learning การเรียนรู้ระดับองค์กร
          - Management by Fact บริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง
          - Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม
          - Customer Focus มุ่งเน้นลูกค้า


วัฒนธรรมองค์กร : รวมใจ รวมพลัง ร่วมสร้าง


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 08 พ.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 595 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย