คณะวิทยาศาสตร์จัด "กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์" แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ

      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัด "กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้มีคุณูปการต่อคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความขยัน ทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะมาจนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 คน ได้แก่ 


ภาควิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย 
      1) รองศาสตราจารย์ เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 
      2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ นุตโร 
      3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ภู่เกิด 
ภาควิชาเคมี 
      1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิงเตอร์ 
      1) อาจารย์อนุพงษ์ รัฐิรมย์ 
สำนักงานเลขานุการ 
      1) นายปรีชา บุญทำนุก


      คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจและสติปัญญา ร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ให้เจริญรุ่งเรืองทุกภารกิจมาจนถึงวันนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรให้ท่าน และครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


"ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา"
"จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ"


ลิงค์ประมวลภาพมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564
https://drive.google.com/drive/folders/1jqJQyX_Utxk3MURZW2frpyjz_xXUuBqc


--------------------------
ภาพ : ประจักกิจ ระวี


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://drive.google.com/drive/folders/1jqJQyX_Utxk3MURZW2frpyjz_xXUuBqc

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 28 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 238 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม