สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คว้า 4 รางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษยารัตน์ สรรศรี นางสาวภริดา ปักปิ่น นางสาววรรณภา แก้วนิล และนางสาวศิริพร แก่นจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านปลายน้ำ) ชื่อผลงาน "เม็ดโฟมจากน้ำยางธรรมชาติ (Memory foam beads from natural rubber latex)" นางสาวดารารัศมี บุญเลี้ยง นางสาวสุชาดา จันทร์พวง นางสาวกาญจนา แสงอ่อน นางสาวเบญจภรณ์ ถุงทรัพย์ และนางสาวพัชริดา อุปนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านปลายน้ำ) ชื่อผลงาน "แผ่นยางคลุมดินปลดปล่อยปุ๊ย" นางสาวกนกวรรณ คงนิล นางสาวกมลวรรณ คงนิล นางสาวดารินทร์ จำปารัตน์ นางสาววิภาพร สระทอง และนางสาวสุกัญญา คำมรรค นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านปลายน้ำ) ชื่อผลงาน "New gen elascord chair minimal style" นางสาวปราณี นุ้ยหนู อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ นายกรวิช แก้วดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นางสาววลัยภรณ์ แดงบุญเรือง และนางสาวชนธิชา นามนิวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอาจารย์และนักวิจัย (ด้ายปลายน้ำ) ชื่อผลงาน "เต้านมเทียมจากโฟมยางพาราแบบอัจฉริยะ สำหรับสื่อการสอนทางการแพทย์ (Smart Artificial breast mold from natural rubber foam for medical teaching aids)" จากการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา จัดโดย การยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการนำเสนอแบบออนไลน์ 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.raot.co.th/ewt_dl_link.php?nid=90051&filename=index


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.raot.co.th/ewt_dl_link.php?nid=90051&filename=index

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ผลการประกวดนวัตกรรมด้านการยาง 2564  
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 336 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม