ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ได้รับการจัดอันดับ 1 ของวิจัยที่มีศักยภาพใน ม.อุบลฯ

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Best Sciencetist University) จากการจัดอันดับโดย AD Scientific Index 2021 : World Scientist and University Rankings 2021 ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้


1. ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
2. ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Biological Science 
3. รศ.ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร  คณะวิทยาศาสตร์ Medical and Health Sciences / Microbiology 
4. รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Biomedical Engineering 
5. รศ.ดร.เสนอ ชัยรัมย์  คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Metallurgical & Materials Engineering 
6. รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
7. รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
8. ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Shock waves|High Speed Jets/Ejector|Renewable Energy| 
9. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  คณะเกษตรศาสตร์ Agriculture & Forestry / Fisheries 
10. รศ.ดร.อัญชลี สำเภา  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
11. ศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Computer Science 
12. ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์  คณะเภสัชศาสตร์ Medical and Health Sciences / Pharmaceutical Sciences 
13. รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์ Radiation 
14. รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Chemical Engineering 
15. ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
16. รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  คณะเภสัชศาสตร์ Medical and Health Sciences / Pharmaceutical Sciences 
17. รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
18. ดร.เกษริน สีบุญเรือง  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
19. ผศ.ดร.กสิณ รังสิกรรพุม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Computer Science 
20. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด   คณะเกษตรศาสตร์ Engineering & Technology / Food Science and Engineering 
21. ดร. ศานตมน ล้วนวุฑฒิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Engineering 
22. ดร.สมคิด เพ็ญชารี  คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Electrical & Electronic Engineering 
23. ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Metallurgical & Materials Engineering 
24. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ  คณะเภสัชศาสตร์ Medical and Health Sciences / Pharmaceutical Sciences 
25. ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
26. รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร   คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
27. รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด   คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Physics 
28. ดร.ประนอม แซ่จีง   คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
29. ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม   คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Engineering 
30. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Engineering 
31. ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Engineering 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.adscientificindex.com/?university=Ubon+Ratchathani+University


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.adscientificindex.com/?university=Ubon+Ratchathani+University
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20011

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 10 ก.ย. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 1205 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย